Saveti i dizajn

IT FAMILIJA pruža stručne savete organizacijama o tome kako najbolje koristiti informacionu tehnologiju u postizanju svojih poslovnih ciljeva. IT mreža je okosnica poslovanja svake savremene kompanije jer povezuje računare, tablete, pametne telefone i sve druge endpoint uređaje, omogućavajući zaposlenima da rade efikasnije. Takav sistem mora biti pravilno dizajniran i postavljen. Ako se pitate kako da dizajnirate mrežu, obratite se profesionalcima.

 

Naše usluge, u zavisnosti od obima projekta, obuhvataju sledeće korake:

 

UTVRĐIVANJE ZAHTEVA je prvi korak u planiranju i dizajnu mreža. Moraju se uzeti u obzir tehnička kao i poslovna pitanja. Takođe treba identifikovati sve faktore koji mogu ograničiti dizajn. U slučaju da već postoji mreža, ova ograničenja mogu se povezati sa onim što već postoji kako bi se omogućio kontinuirani rad. 

 

Tehnički zahtevi tipično uključuju sledeće stavke:

 • Aplikacije koje treba da se pokreću na mreži
 • Potrebne Internet veze kao i veze između lokacija
 • Rešavanje ograničenja, na primer, korišćenje privatnih adresa IP verzije 4 (IPv4)
 • Podrška za adrese IP verzije 6 (IPv6)
 • Specifični mrežni protokoli ( na primer , za dinamički routing)
 • Zahtevi za strukturnim kabliranjem
 • Visoka dostupnost i redudantnost
 • Upotreba opreme i protokola po korporativno definisanim standardima
 • Postojeća oprema koja mora biti integrisana u novi dizajn
 • Potrebni mrežni servisi, uključujući kvalitet usluge (QoS) i bežične veze
 • Kako integrisati sigurnost u mrežu
 • Potrebna mrežna rešenja (na primer, prenos govora, videa, datacenti)
 • Upravljanje mrežom
 • Podrška za postojeće aplikacije u fazi uvođenja novih
 • Zahtevane brzine u mreži kako pristupa tako i na okosnici

 

Poslovni zahtevi i ograničenja mogu biti:

 • Budžet za investicije (za novu opremu) i operativni (za tekuće troškove).
 • Vremenski rokovi za postepeno ukidanje starijih aplikacija i uvođenje novih
 • Ljudski resursi moraju uzeti u obzir ko će instalirati  i upravljati mrežom, koje veštine imaju, da li im je potrebna obuka, da li će bilo koji od ovih zadataka biti prepušten spoljnim saradnicima itd.
 • Pravna pitanja uključuju sva ograničenja u vezi sa upotrebom i čuvanjem podataka, da li organizacija ima ugovore o iznajmljivanju veza , datacentara , podršci i održavanju 
 • Iskustva iz prethodnih projekata o tome da li će neka osoba ili delovi organizacije  blokirati promene ili proširenja .
 • Razmotrite da li trenutne organizacione politike mogu ograničiti dizajn mreže.

 

Zahtjevi moraju biti jasni i deterministički (provjerljivi),  da bi na kraju projekta lako mogli da utvrdite da li su ispunjeni.

 

ANALIZA POSTOJEĆE IT MREŽE je obavezna ukoliko se radi redizajn i/ili proširenje. Postojeća mreža će verovatno na neki način ograničiti dizajn nove, na primer, postojeći kablovi možda nisu optimalni ali zahtev bude da se moraju zadržati iz razloga troškova. Od klijenta se očekuje da dostavi informacije i tehničku dokumentaciju o svim projektima već realizovanim na mreži. U praksi se pokazalo da je i pored toga neophodno uraditi pregled i proveru zatečenog stanja. Na taj način se utvrđuju protokoli koji se koriste (i oni za koje se zna da rade i oni koji nisu prijavljeni), instalirani uređaji i njihove konfiguracije, namena ovih uređaja kao i brzine na ključnim WAN vezama. Na osnovu toga se vrši analiza i utvrditi šta je dobro i može se zadržati a šta se mora promeniti. Ako je organizacija zadovoljna nekim funkcionalnostima, taj segment se neće menjati.

 

IDEJNI PROJEKAT je faza u toku koje se razmatraju svi zahtevi i ograničenja (uključujući budžet) i na osnovu znanja, iskustva i dostupnih tehnologija definiše jedno ili više idejnih tehničkih rešenja. Zatim se vrše konsultacije sa klijentima  i zajedno se bira optimalno rešenje, koje se kasnije razvija u konačni dizajn. Treba imati sistemski pristup tako što se za svako rešenje navedu njegove karakteristike i posmatra se kako se one uklapaju u zahteve dizajna.

 

GLAVNI PROJEKAT predstavlja konačni detaljni dizajn mreže što uključuje blok dijagrame i crteže, specifikacije neophodne opreme i softvera, obračun troškova, IP adresne planove, detalje konfiguracije i sve druge informacije potrebne za implementaciju. Dizajn se može verifikovati testiranjem u laboratorijskom okruženju koristeći test opremu , odvojene od postojeće mreže.